Başkanlık Sistemi Tartışmalarıve Yürütmenin Güçlendirilmesi

Yrd. Doç. Dr. Engin ŞAHİNFatih ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümüesahin@fatih.edu.tr Özet Bu çalışmada, son yıllarda Türkiye’de kamuoyunu meşgul eden başkanlık ve parlamenter sistem tartışmalarının, 1982 Anayasa yapım sürecinde nasıl ele alındığı anlatılmaktadır. Bu amaçla 1980 askeri darbesi gerçekleşmeden önceki görüşlere ve darbeden sonra 1982 Anayasasının hazırlandığı Danışma Meclisi tutanaklarındaki başkanlık ve parlamenter sistem savunucularının […]

Türkiye’de Genel Özellikleriyle “OMBUDSMANLIK”

Öz 20. yüzyıl ulusal ve uluslararası arenada insan haklarının korunması amacıyla büyük gelişmelerin yaşandığı bir zaman dilimi olmuştur. Ulusal bazda birey hak ve özgürlüklerini koruma altına alan anayasalar yaygınlaşırken, uluslararası platformda birçok sözleşme imzalanmıştır. Ayrıca idarenin her türlü eylem ve işleminin yargı denetimine tabi olması gerekliliği düşüncesi devletvatandaş ilişkilerinde adalete ağırlık veren “ombudsmanlık” adında yeni […]

Evlatlığın ve Altsoyunun Mirasçılığı

Kan hısımı olmayıp da mirasçısı olabilen kişiler, sadece evlatlık ve altsoyudur. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 500.maddesine göre, “Evlatlık ve altsoyu, evlat edinene kan hısımı gibi mirasçı olurlar.” Buradan da anlaşılacağı üzere, mirasçılık açısından, evlatlık ve altsoyu, miras bırakanın (evlat edinenin) alt soyu ile aynı haklara sahiptir (evlatlık, tıpkı evlat edinenin altsoyu gibi saklı paylı mirasçıdır). Evlatlığın mirasçılığı sınırlıdır. […]

Vasiyetnamenin İptali Davası

Vasiyetname Nedir? Mirasbırakanın, ölümden sonra hüküm ifade etmesini istediği iradesini açıklarken uymak zorunda olduğu şekil şartlarıdır.[1] Yani kısaca, maddi anlamda ölüme bağlı tasarrufların [2] açıklanması için uymak zorunda kalınan bir şekil şartıdır.

Tahkim Hukuku

ATM Hukuk Bürosu, adli mahkemeler yerine uyuşmazlık konusunun tahkim kurulu tarafından çözümlenmesini talep eden müvekkillerine gerek uluslararası ticari tahkim gerekse ulusal tahkim süreci hakkında ön bilgiler verir. Büromuzun bu konuda uzman avukatları müvekkillerimize tahkim anlaşmanın yapılması, tahkim kurulunun seçilmesi, sözleşme hükümlerinin hazırlanması, uyuşmazlığın çözüleceği yerin seçilmesi ve sürecin dilinin seçilmesinde hukuki destek sağlar. Uyuşmazlığın çözümlenmesinde […]

İş Hukuku

ATM Hukuk Bürosu, Bireysel ve toplu iş sözleşmelerinin hazırlanması ve yenilenen Yargıtay içtihatları ışığında revize edilmesi, iş sözleşmelerinin feshi ve işten çıkarma hallerinde; ihtar ve fesih bildirimi sürecinde destek sağlanması ve sürecin ilerlemesi halinde iş davaları ile ilgili hukuki danışmanlık ve destek, kıdem tazminatı ,ihbar tazminatı , fazla mesai ücreti ve ücret alacaklarının tahsili , […]

Gayrimenkul Hukuku

ATM Hukuk Bürosu; gayrimenkullerin satış sözleşmelerinin düzenlenmesi, devir işlemlerinin gerçekleştirilmesi, gayrimenkuller üzerinde ayni hakların tesis ve terkin edilmesi, tapu-sicil-kadastro müdürlüklerindeki işlemlerin takibi, yabancıların mülk edinmesi, tapu iptali, yolsuz tescilin düzeltilmesi, müdahelenin men’i davalarının açılması ve takibi süreçlerini yürütür. Tüm bunların yanında; inşaat proje ve sözleşmelerinin hazırlanması ve gayrimenkul değer tespiti konularında danışmanlık hizmeti sunarak, müvekkillerinin […]

İcra Hukuku

ATM Hukuk Bürosu, Hukuk dünyasında meydana gelen her türlü borç ilişkisinden doğan alacağın tahsiline yönelik hukuki sürecin yürütülmesi konusunda müvekkillerine deneyimli icra departmanı ile hizmet vermektedir. Alacakların tahsiline yönelik olarak icra ve iflas dairelerinde ilamlı, ilamsız ve kambiyo senedine dayalı takipler ile ipotek ve rehin takipleri olmak üzere tüm takip işlemlerinin yürütülmesi kapsamında borçluların mal […]

Yabancılar Hukuku

Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku alanında danışmanlık ve vekillik hizmetleri veren uzman avukatlarımız karşılaşılan tüm uyuşmazlıklarda hızlı ve çözüm odaklı hukuki hizmet sağlamaktadır. ATM Hukuk Bürosu, Yabancılar ve Vatandaşlık hukuku alanında özellikle; Türkiye’de Gayrimenkul satın almak veya gayrimenkul satmak isteyen yabancı sermayeli Türk şirketlerine ve yabancı ülke vatandaşı gerçek kişilere danışmanlık hizmetlerinin verilmesi, Yabancı gerçek ve […]