Başkanlık Sistemi Tartışmalarıve Yürütmenin Güçlendirilmesi

Yrd. Doç. Dr. Engin ŞAHİNFatih ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümüesahin@fatih.edu.tr Özet Bu çalışmada, son yıllarda Türkiye’de kamuoyunu meşgul eden başkanlık ve parlamenter sistem tartışmalarının, 1982 Anayasa yapım sürecinde nasıl ele alındığı anlatılmaktadır. Bu amaçla 1980 askeri darbesi gerçekleşmeden önceki görüşlere ve darbeden sonra 1982 Anayasasının hazırlandığı Danışma Meclisi tutanaklarındaki başkanlık ve parlamenter sistem savunucularının […]

Türkiye’de Genel Özellikleriyle “OMBUDSMANLIK”

Öz 20. yüzyıl ulusal ve uluslararası arenada insan haklarının korunması amacıyla büyük gelişmelerin yaşandığı bir zaman dilimi olmuştur. Ulusal bazda birey hak ve özgürlüklerini koruma altına alan anayasalar yaygınlaşırken, uluslararası platformda birçok sözleşme imzalanmıştır. Ayrıca idarenin her türlü eylem ve işleminin yargı denetimine tabi olması gerekliliği düşüncesi devletvatandaş ilişkilerinde adalete ağırlık veren “ombudsmanlık” adında yeni […]

Evlatlığın ve Altsoyunun Mirasçılığı

Kan hısımı olmayıp da mirasçısı olabilen kişiler, sadece evlatlık ve altsoyudur. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 500.maddesine göre, “Evlatlık ve altsoyu, evlat edinene kan hısımı gibi mirasçı olurlar.” Buradan da anlaşılacağı üzere, mirasçılık açısından, evlatlık ve altsoyu, miras bırakanın (evlat edinenin) alt soyu ile aynı haklara sahiptir (evlatlık, tıpkı evlat edinenin altsoyu gibi saklı paylı mirasçıdır). Evlatlığın mirasçılığı sınırlıdır. […]

Vasiyetnamenin İptali Davası

Vasiyetname Nedir? Mirasbırakanın, ölümden sonra hüküm ifade etmesini istediği iradesini açıklarken uymak zorunda olduğu şekil şartlarıdır.[1] Yani kısaca, maddi anlamda ölüme bağlı tasarrufların [2] açıklanması için uymak zorunda kalınan bir şekil şartıdır.